(چشم انداز موسسه)

ما می خواهیم با اتکاء به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی درمسیرتحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای بهبود نظام سلامت، درسطح وزارت بهداشت، درمان وآموزش  پزشکی حرکت نماییم و رهبری سامانه های مرتبط با امر تامین و تعالی نیروهای تخصصی را بر عهده گیریم.

 


 

(ماموریت موسسه)

این موسسه با توجه به نقش انکارناپذیر سرمایه های انسانی در پیشرفت و توسعه خدمات، به منظور دستيابی به چشم انداز نهایی  و ارتقا جایگاه سازمانی آنان، با رویکردی نوین در عرصه مديريت نیروی انسانی و توجه به رعایت استاندارد های بین المللی و ملی اقدام به ايجاد و توسعه ديدگاهی سيستماتيک و فرآيند گرا در این حوزه نموده است و چشم انداز نهایی خود را به شرح ذیل تدوین نموده است:

(موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد طی سه سال آینده به عنوان سازمانی پیشرو در تامین نیروی انسانی ماهر حوزه نظام سلامت با افزایش رضایت شغلی،انگیزش، تعهد و الگوساز در مدیریت نظام نگهداشت نیروهای قراردادی تخصصی،شناخته شود)

 

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0